Buurt- en ouderenwerker

(En Français ci-dessous)

Contract 80% tewerkstelling – GECO – onbepaalde duur

LD³ vzw is een sociaal-democratische onderneming en heeft als opdracht het bouwen van participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt.

LD³ is actief in Vorst en Brussel Stad, met drie lokale dienstencentra (Het Anker, Miro en Forum). Daarnaast ontwikkelt ze twee activiteiten in sociale economie: buurtrestaurant Het Anker en klus- en facilitydienst Ou(t)ils. Meer info op http://www.ld3.be.

Functie

Voor deze vacature is LD³ vzw op zoek naar een buurt- en ouderenwerker, die hoofdzakelijk volgende taken op zich zal nemen:

1/ Onthaal

– Onthaal ouderen en buurtbewoners

Een laagdrempelig en warm ‘buurthuis’ in de wijk uitbouwen teneinde mensen met elkaar in verbinding te brengen.

– Toelichting aanbod van het LDC en inschrijvingen

Toelichting van het aanbod en inschrijvingsmodaliteiten teneinde ouderen optimaal te informeren over hun mogelijkheden. Bv. mondelinge toelichting programmablad, flyers en affiches, beheer registratiemap

2/ Sociaal infopunt

Organisatie van een algemeen, breed infopunt teneinde ouderen individueel te ondersteunen. Doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten.

3/ Animatie (activiteiten: vorming, recreatief, etc.) en diensten

Creatieve en toegankelijke activiteiten op maat organiseren, teneinde kansen inzake gezondheid, participatie, fysieke, financiële en sociale zekerheid te optimaliseren.

4/ Aanbod maaltijden

Organisatie van het restaurantgebeuren (via catering) teneinde een gezellig samenzijn te garanderen in het lokaal dienstencentrum.

5/ Buurtgericht werk

Inzetten van talenten actief in de wijk teneinde iedereen in diezelfde wijk succesvol ouder te helpen worden.

Opzetten, uitvoeren en evalueren van samenwerkingsovereenkomsten met lokale en bovenlokale partners teneinde via samenwerking een zorgzame wijk te realiseren

6/ Bijhouden kassa (maaltijden, dranken) en registratie

Bijhouden van een dagkassa en een inkomsten- en inschrijvingsfiche (maaltijden en activiteiten) teneinde de boekhouding en de jaarregistratie goed voor te bereiden.

7/ Overleg: o.a. teamoverleg LD3, teamoverleg LDC, werkgroep programmatie

8/ Daarnaast kunnen nog een aantal ondersteunende rollen worden gedefinieerd in functie van de specifieke talenten bvb. aansturing tijdelijke medewerkers, stagiairs.

Vereiste kerncompetenties:

Flexibiliteit:

– Is in staat verschillende taken te combineren

– Is in staat zich aan te passen aan een divers publiek

– Is flexibel in werkplaats/werktijd

– Is bereid te switchen van taken, in te springen waar nodig

– Is in staat agenda om te gooien, past zich aan aan wijzigende omstandigheden

Openheid

– Benadert iedereen op dezelfde manier

– Heeft geen vooroordelen, is niet vooringenomen

– Is open in de communicatie, naar anderen, en over zichzelf (mening durven delen)

Klantgerichtheid

– Is alert

– Kan goed observeren

– Kan aandacht bij klanten houden

– Kan op gepast moment tussenkomen (en durft dit ook)

– Anticipeert voor dingen uit de hand dreigen te lopen

– Heeft aandacht voor de wensen en behoeften van de bezoekers

– Past het aanbod aan aan de bezoekers én aan de toekomstige bezoekers

– Past houding en taal aan aan divers publiek

– Gaat respectvol om met iedereen

Eigenaarschap

– Neemt verantwoordelijkheid op, binnen eigen grenzen en binnen grenzen organisatie, stelt zich eerst de vraag “wat kan ik zelf doen?”

– Heeft respect voor collega’s en bezoekers

– Denkt mee om oplossingen te vinden voor problemen/uitdagingen

– Signaleert knelpunten, doet voorstellen om kwaliteit te verbeteren

– Is alert voor maatschappelijke ontwikkelingen (kijkt verder dan de muren van het centrum)

– Neemt initiatief, wacht niet af (binnen organisatiekader)

Integriteit:

– Stelt zich loyaal op naar organisatie, collega’s

– Is eerlijk

– Staat achter de kernwaarden van de organisatie

– Oordeelt/veroordeelt niet

Functiespecifieke competenties

Empathie

– Luistert actief: beluisteren van een verhaal zonder eigen interpretatie (vanuit standpunt van de betrokkene)

– Is aandachtig

– Handelt empowerend (vertrekkend vanuit de leefwereld en capaciteiten van de gesprekspartner)

Samenwerken

1/ Met collega’s

– Vanuit open communicatie

– In lijn met het organisatiedoel

– Heeft goed zicht op het functioneren van anderen (talenten, expertise)

– Is loyaal aan teamafspraken

2/ Met externe partijen

– Deelt kennis en info

– Ziet win-win, dient wederzijdse belangen, legt agenda’s open op tafel, is eerlijk rond doelen

– Heeft respect voor afspraken

– Geeft feedback: lerende houding

– Respecteert professioneel kader

Ondernemen

– Durft een idee te uiten

– Houdt vinger aan de pols

– Toont initiatief, ontwikkelt acties en test uit

– Schaaft kennis bij (bvb. door vormingen te volgen)

Emotionele weerbaarheid

– Haalt bij conflict, de angel eruit

– Is stressbestendig

– Maakt dingen bespreekbaar

– Creëert open klimaat

– Kan externaliseren, voelt zich niet altijd (direct) persoonlijk aangevallen

– Vindt zich in de ethische code

– Toont realiteitszin in verwachtingen

– Kent zichzelf

– Houdt emotionele afstand

Vereiste vaktechnische competenties

1/ In het bezit zijn van een bachelordiploma

2/ Taal: uitstekende kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, goede kennis van het Frans

3/ Kennis van Office-toepassingen

Extra troeven

Kennis van een andere taal dan NL/FR

Kennis van de Brusselse context en haar uitdagingen

Rijbewijs B

Indiensttreding mogelijk op 1/10/2020.

Plaats in de organisatie

De organisatie stelt een diverse équipe van een 25-tal mensen te werk, verspreid over de verschillende deelwerkingen. Je gaat aan de slag in LDC Forum en LDC Miro en werkt nauw samen met de respectievelijke collega’s. Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijken.

Arbeidsvoorwaarden en troeven

LD³ vzw biedt u een 80% werkvolume (30,4u) met een contract van onbepaalde duur en een salaris conform het barema B1c van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit : 2314 euro bruto – 10 jaar anciënniteit: 3000 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding.

Je werkt in Brussel, de locaties zijn vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Je gaat aan de slag in een fijne werkomgeving, met vernieuwde infrastructuur en met een team van gedreven collega’s.

Selectieprocedure

Indien u interesse heeft en voldoet aan de voorwaarden voor een geco-contract, bezorg dan uiterlijk tegen 10/09/2020 je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie buurt- en ouderenwerker’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15/09/2020. Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be) of voor concrete vragen: Karen De Clercq via karen@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.

Voorwaarden geco-contract:

· Gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

· 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;

· OF één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent;

· OF reeds werken binnen een GECO-contract.

Plaats van tewerkstelling

De Merodestraat 449 1190 Vorst

Muggenstraat 5 1000 Brussel

De arbeidstijd wordt verdeeld tussen deze twee werkplaatsen.

LD³ voert een gelijkekansenbeleid.

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.

Collaborateur séniors et quartier

Offre d’emploi ‘collaborateur séniors et quartier’ (m/f/x) dans LD³ vzw

80% – conditions ACS – durée indéterminée

LD³ vzw est une entreprise sociale-démocrate dont la mission est de construire des quartiers participatifs et d’entraide à Bruxelles afin que chacun puisse vieillir avec succès.

LD³ est actif à Forest, et à Bruxelles-ville, avec trois centres de services locaux (Het Anker, Miro et Forum). Elle développe également deux activités d’économie sociale : le restaurant de quartier Het Anker et le service de bricolage et facilities Ou(t)ils. Plus d’informations sur http://www.ld3.be.

Fonction

Pour ce poste, LD³ asbl recherche un collaborateur séniors et quartier, qui assumera principalement les tâches suivantes :

1/ Accueil

– Accueillir les personnes âgées et les résidents locaux : développer un “centre communautaire” à bas seuil et chaleureux dans le quartier afin de mettre les gens en contact les uns avec les autres.

– Les services et les activités du LDC : explication de l’offre et des modalités d’inscription afin d’informer les personnes âgées de manière optimale sur leurs possibilités. Par exemple, explication orale de la brochure du programme, des dépliants et des affiches, gestion des dossiers d’inscription.

2/ Point d’info social

Organisation d’un point d’information général et large pour soutenir individuellement les personnes âgées au fur et à mesure qu’elles vieillissent. Orientation vers des services spécialisés.

3/ Animation (activités : formation, loisirs, etc.) et services

Organiser des activités créatives et accessibles sur mesure afin d’optimiser les opportunités en termes de santé, de participation, de sécurité physique, financière et sociale.

4/ Repas

Organisation de repas au restaurant (par le biais du traiteur) afin de garantir une rencontre conviviale dans le centre de services.

5/ Travail communautaire

Déployer des talents actifs dans le quartier afin d’aider tous les habitants d’un même quartier à vieillir avec succès.

Mettre en place, appliquer et évaluer des accords de coopération avec des partenaires locaux et supra-locaux afin de créer un quartier solidaire par la coopération.

6/ Gestion de la caisse (repas, boissons) et enregistrement

Tenir une caisse journalière et une feuille de revenus et d’inscription (repas et activités) afin de préparer correctement les comptes et l’inscription annuelle.

7/ réunions : réunion de l’équipe LD³, réunion de l’équipe LDC, groupe de travail programmation, etc.

En outre, un certain nombre de rôles et tâches peuvent être définis en fonction des talents spécifiques.

Compétences de base requises

Flexibilité

– Est capable de combiner différentes tâches

– est capable de s’adapter à un public diversifié

– Est flexible dans le lieu de travail / le temps de travail

– Est prêt à changer de tâches, à intervenir si nécessaire

– Est capable de changer d’agenda, s’adapte aux circonstances

Ouverture

– Approche identique pour tous

– N’a pas d’idées préconçues, n’est pas biaisé

– Est ouvert dans la communication, aux autres et à propos de lui-même (ose partager une opinion)

Orientation client

– Est en alerte

– Peut bien observer

– Peut maintenir l’attention sur les clients

– Peut (et ose) intervenir au moment opportun

– Anticipe les choses qui échappent à tout contrôle

– Est attentif aux souhaits et aux besoins des visiteurs

– Adapter l’offre aux visiteurs et aux futurs visiteurs

– Adapter l’attitude et le langage à des publics divers

– Traite tout le monde avec respect

Appropriation

– Prend ses responsabilités, dans ses propres limites et dans les limites de son organisation, se pose d’abord la question “que puis-je faire moi-même ?

– Respecte les collègues et les visiteurs

– Réfléchir ensemble pour trouver des solutions aux problèmes/défis

– Identifie les obstacles, fait des propositions pour améliorer la qualité

– Est attentif aux évolutions sociales (regarde au-delà des murs du centre)

– Prend des initiatives, n’attend pas (dans un cadre organisationnel)

L’intégrité

– Loyauté envers l’organisation, collègues

– Est juste

– Soutient les valeurs fondamentales de l’organisation

– Ne juge pas

Compétences spécifiques à l’emploi

Empathie

– Écoute activement : écouter une histoire sans interprétation propre (du point de vue de la personne concernée)

– Est attentif

– Agir en responsabilisant (à partir de l’environnement et des capacités de l’interlocuteur)

Collaborer

1/ Avec les collègues

– De la communication ouverte

– Conformément à l’objectif de l’organisation

– A une bonne vue sur le fonctionnement des autres (talents, expertise)

– Est fidèle aux accords conclus dans les équipes

2/ Avec des parties externes

– Partage des connaissances et des informations

– Réfléchit en termes de ‘win-win’, sert les intérêts mutuels, met les cartes sur la table, est honnête autour des objectifs

– Donne du feedback : l’attitude d’apprentissage

– Respecte le cadre professionnel

Entreprendre

– Ose exprimer une idée

– prend le pouls

– Fait preuve d’initiative, développe des actions et teste-les

– Développe ses connaissances (par exemple en suivant des cours de formation)

Résistance émotionnelle

– Gère des conflits

– Est résistant au stress

– Rend les choses discutables

– Crée un climat ouvert

– Peut s’extérioriser, ne se sent pas toujours (directement) personnellement attaqué

– Peut se retrouver dans le code d’éthique

– Fait preuve de réalisme dans les attentes

– Se connaît soi-même

– Garde une distance émotionnelle

Compétences techniques requises

1/ Posséder un diplôme de baccalauréat ou équivalent par expérience

2/Langue : bonne connaissance du néerlandais, tant écrite qu’orale, bonne connaissance du français

3/ Connaissance des applications de l’Office

Atouts

Connaissance d’une langue autre que le néerlandais/français

Connaissance du contexte bruxellois et de ses enjeux

Entrée en service possible le 1er octobre 2020.

Place dans l’organisation

Vous travaillerez au sein de LDC Forum et de LDC Miro et en étroite collaboration avec les collègues respectifs. Vous dépendez du responsable du centre. L’organisation emploie une équipe diversifiée d’environ 25 personnes, réparties sur les différents sous-projets.

Conditions de travail

L’asbl LD³ vous propose un volume de travail de 80% (30,4 heures) avec un contrat à durée indéterminée et un salaire conforme au barème B1c de la commission paritaire 329.01 (0 année d’ancienneté : 2314 euros brut – 10 années d’ancienneté : 3000 euros brut), avec remboursement des transports en commun ou de l’indemnité vélo.

Vous travaillez à Bruxelles, les lieux sont facilement accessibles par les transports publics. Vous travaillerez dans un environnement de travail agréable, avec des infrastructures renouvelées et avec une équipe de collègues enthousiastes.

Procédure de sélection

Si vous êtes intéressé, et vous rentrez dans les conditions d’un contrat ACS, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Karen DE CLERCQ au plus tard le 10/09/2020, en précisant “candidature collaborateur séniors et quartier”. Les entretiens auront lieu le 15/09/2020. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre site web (www.ld3.be) ou poser des questions spécifiques : Karen De Clercq via karen@ld3.be. N’hésitez pas à entrer dans le LDC pour vous imprégner de l’atmosphère. Critères ACS : https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/contrat-acs/

Lieux de travail

Rue de Merode 449 1190 Forest

Rue des Moucherons 5 1000 Bruxelles

Le temps de travail est réparti entre ces deux lieux de travail.

LD³ mène une politique d’égalité des chances.

Les qualités des personnes sont déterminantes, quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine ou leur handicap.