Klusinstructeur in project sociale economie

(en français ci-dessous)

LD³ vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra in het Brusselse en een sociale onderneming, en heeft als opdracht het bouwen van participatieve wijken opdat iedereen succesvol ouder wordt.

In dit licht start Lokaal Dienstencentrum Miro, gelegen in de Wielswijk in Vorst, een klusdienst met de gezegende naam Ou(t)ils.

LD³ vzw werd in 2017 erkend als PIOW (Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid) met een project in infrastructuurbeheer, waarbinnen op heden vier doelgroepmedewerkers (artikel 60) aan de slag zijn. De klusdienst Ou(t)ils is, onder impuls van het wijkcontract ‘Wiels aan de Zenne’, een verdere uitbreiding van onze activiteiten als sociale onderneming.

Functie

Voor deze vacature is LD³ vzw op zoek naar een klusinstructeur voor de klusdienst Ou(t)ils, die hoofdzakelijk volgende taken op zich zal nemen:

– Uitvoering reparaties allerhande, bij de beoogde doelgroep in de thuissituatie of bij verenigingen, scholen, etc. hoofdzakelijk in Vorst

– Uitvoering woningaanpassingen voor ouderen

– Overbrengen van vaardigheden en competenties aan medewerkers in een leertraject: tijdens de realisatie van deze verschillende interventies brengt u technische competenties en werkattitude bij aan medewerkers in een inschakelingstraject, zodat zij hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken na hun traject bij LD³ vzw.

Vereiste kerncompetenties

1/Flexibiliteit

o Vlot schakelen tussen taken, urgenties kunnen opvangen

o Maatwerk

o Polyvalent

2/ Openheid

o Afstand kunnen nemen van eigen denkkaders

o Kleine verwezenlijkingen appreciëren

o Benaderbaar, aanspreekpunt voor de doelgroepmedewerker: Heeft een grondige technische kennis die hij of zij erg graag wil delen en doorgeven

o Luisterbereid

3/ Klantgerichtheid

o Respect, gelijke behandeling van iedereen

o Vertrouwensband opbouwen in professioneel kader

o Inspelen op wensen en behoeften van de klanten en doelgroepmedewerkers

o Zoekt actief naar de meest creatieve wijze om zijn/haar kennis te delen

4/ Eigenaarschap

o Voor de doelgroep

§ Empowerend werken , stimuleren van het benutten van de eigen kennis en kracht, de zelfredzaamheid bevorderen

o Voor jezelf

§ Beslissingen maken en fouten onderkennen

§ Verantwoordelijkheid

§ Betrokken zijn

§ Omgaan met spanningsveld met andere collega’s: leerproces vs. rendement, doel voor ogen blijven houden

§ Informatiedoorstroom garanderen

5/ Integriteit

o Voorbeeldfunctie

o Gelijke behandeling van alle klanten en doelgroepmedewerkers

o Kan iemands vaardigheden na observatie goed inschatten

o Discretie garanderen

Functiespecifieke en vaktechnische competenties

1/ Solide vakkennis inzake elektriciteit, loodgieterij en sanitair, aanpassingen, kleine herstellingen en afwerkingen; kennis van veiligheidsvoorschriften

2/ Kan een situatie analyseren en de nodige interventies bedenken om deze te verhelpen (keuze materiaal, interventie binnen redelijk tijdsbestek, offerte, etc.)

3/ Organisatorisch

– Is netjes en voorzichtig

– Kan organiseren en heeft verantwoordelijkheidszin

4/ Kan lichte administratieve taken vervullen die verband houden met de interventies

5/ Heeft een rijbewijs B

6/Beschikt over leiderschap en kan motiveren

U geeft feedback aan de medewerker in opleiding en houdt zijn/haar evolutie bij, zowel op vlak van werkattitude als op vlak van technische vaardigheden. U rapporteert deze evaluatie aan de trajectcoach.

7/ Je bent bij voorkeur vlot in Nederlands en Frans.

Plaats in de organisatie

Je gaat aan de slag in een organisatie met in totaal een 20-tal medewerkers. Je werkt nauw samen met de operationeel verantwoordelijke en trajectcoach van Ou(t)ils.

Werkplaats: De Merodestraat 449 1190 Brussel

Arbeidsvoorwaarden en troeven

LD³ vzw biedt u een 80% functie (30,4u) met een contract van onbepaalde duur en een salaris conform paritair comité 329.01, met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in abonnement. De locatie is vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Je gaat aan de slag in een fijne werkomgeving met een team van gedreven collega’s.

Selectieprocedure

Indien u interesse heeft bezorg dan uiterlijk tegen 01/11/2020 om 12u je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie klusinstructeur’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 4/11/2020. Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be) of voor concrete vragen: Karen De Clercq via karen@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.

Indiensttreding bij voorkeur zo snel mogelijk.

Instructeur dans un projet d’économie sociale LD³ vzw (80%)

LD³ asbl est un collectif de trois centres de services locaux à Bruxelles et une entreprise sociale dont la mission est de construire des quartiers participatifs pour que chacun puisse vieillir avec succès.

C’est dans cette optique que Miro, situé dans le quartier Wiels à Forest, lance un service de bricolage sous le nom de Ou(t)ils.

L’asbl LD³ a été reconnue en 2017 comme ILDE (Initiative Locale pour le Développement de l’Emploi) avec un projet de gestion d’infrastructure, dans lequel travaillent actuellement quatre employés « article 60 ». Le service Ou(t)ils est, sous l’impulsion du contrat de quartier “Wiels-sur -Senne”, une nouvelle expansion de nos activités d’entreprise sociale.

Fonction

Pour ce poste vacant, l’asbl LD³ est à la recherche d’un(e) instructeur(trice) pour le service de bricolage Ou(t)ils, qui assumera principalement les tâches suivantes :

– Réparations de toutes sortes, pour le groupe cible visé, à domicile ou dans des associations, des écoles, etc. principalement à Forest.

– Mise en œuvre de l’adaptation de logements de personnes âgées

– Transfert d’aptitudes et de compétences aux collaborateurs dans un processus d’apprentissage : lors de la réalisation de ces différentes interventions, vous formez ces collègues aux différentes techniques et leur apprenez à avoir une attitude professionnelle, afin qu’ils puissent renforcer leur position sur le marché du travail après leur parcours chez LD³ asbl.

Compétences de base requises

1/Flexibilité

o Passer facilement d’une tâche à l’autre, être capable de faire face à des situations d’urgence

o Travail sur mesure

o Polyvalent

2/ Ouverture d’esprit

o Etre capable de s’éloigner de ses propres cadres de pensée

o Apprécier les petites réalisations

o Point de contact accessible pour le collaborateur du groupe cible : possède des connaissances techniques approfondies qu’il ou elle souhaite partager et transmettre.

o Être à l’écoute

3/ Orientation client

o Respect, égalité de traitement pour tous

o Construire une relation de confiance dans un contexte professionnel

o Répondre aux souhaits et aux besoins des clients et des collaborateurs

o Chercher activement la façon la plus créative de partager ses connaissances

4/ Responsabilité

o quant au groupe cible

Autonomiser, stimuler le recours à ses propres connaissances et compétences,.

o quant à vous-même

Prendre des décisions et reconnaître ses erreurs

Prendre ses responsabilités

Être impliqué

Gérer les tensions avec d’autres collègues : processus d’apprentissage vs. rendement, garder un œil sur l’objectif.

Garantir la circulation de l’information

5/ Intégrité

Etre un exemple

o Assurer une égalité de traitement entre tous les clients et collaborateurs

o Être capable d’évaluer les compétences d’une personne par l’observation

o Garantir la discrétion

Compétences techniques et spécifiques au poste

1/ Solide expertise en électricité, plomberie, transformations, petites réparations et finitions ; connaissance des règles de sécurité.

2/ Capacité à analyser une situation et proposer les interventions nécessaires pour y remédier (choix du matériel, intervention dans un délai raisonnable, devis, etc.)

3/ Organisation

– Travail avec soin et de manière prudente

– Peut s’organiser et a le sens des responsabilités

4/ Capacité d’effectuer des tâches administratives légères liées aux interventions

5/ Possession d’un permis B

6/ Vous êtes un leader et vous savez motiver

Vous donnez un retour au collaborateur et suivez son évolution, tant en termes d’attitude de travail que de compétences techniques. Vous transmettez cette évaluation au coach.

7/ Vous êtes de préférence bilingue NL/FR.

Place dans l’organisation

Vous travaillerez dans une organisation comptant au total 20 employés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable opérationnel du projet Ou(t)ils.

Lieu de travail : Rue de Mérode 449, 1190 Bruxelles

Conditions de travail et avantages

LD³ asbl vous propose un emploi à 80% (30,4 heures) avec un contrat à durée indéterminée et un salaire selon la commission paritaire 329.01, avec remboursement des frais de transport en commun ou de vélo, remboursement des frais de gsm professionnel ou intervention dans votre abonnement. Le lieu de travail est facilement accessible en transports en commun. Vous travaillerez dans un environnement de travail agréable au sein d’une équipe de collègues passionnés.

Procédure de sélection

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Karen DE CLERCQ au plus tard le 1/11/2020 à midi, avec la mention ” candidature instructeur “. Les entretiens auront lieu le 4/11/2020. Si vous désirez plus d’informations, veuillez consulter notre site web (www.ld3.be) ou pour des questions spécifiques : Karen De Clercq via karen@ld3.be. N’hésitez pas à nous rendre visite pour vous imprégner de l’atmosphère.

Entrée en fonction de préférence au plus vite.