Kok-instructeur

Vacature kok-instructeur (m/v/x) – Voltijdse tewerkstelling – contract onbepaalde duur

(En Français ci-dessous)

LD³ vzw heeft in één van haar deelwerkingen, Het Anker, een buurtrestaurant geïmplementeerd. Lokaal dienstencentrum Het Anker ligt in hartje Brussel, in de Begijnhofwijk, en heeft als opdracht het bouwen van participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt. Het horecaproject werd ontwikkeld als buurtgerichte dienstverlening, en als activiteit binnen sociale economie.

De organisatie debuteerde begin 2020 met dit opleidings- en tewerkstellingsproject.

Functie

Voor deze vacature is LD³ vzw op zoek naar een getalenteerde kok-instructeur op voltijdse basis, die hoofdzakelijk volgende taken op zich zal nemen:

– Coördinatie van de dagelijkse operationele werking van de keuken van Het Anker:

o leiding geven aan het keukenteam: als coachend leidinggevende zorg je voor een goede werksfeer en -organisatie waarbij je de kwaliteiten van je teamleden zo efficiënt mogelijk aanwendt;

o het opstellen van de menu’s, het ontwikkelen van recepten;

o zelf actief deelnemen aan verschillende kooktaken;

o je integreert de voeding-activiteiten binnen een grotere facilitaire organisatie: voorraad- en bestellingenbeheer, onderhoud keuken en installaties, opslag en bewaring, veiligheidsprocedures, HACCP, afvalbeheer, afwasprocedures, …;

o in onderling overleg met de collega’s ontwikkel je een kwalitatieve dienstverlening voor onze klanten;

o je bewaakt procedures op om een kwalitatief hoogstaand en veilig product af te leveren (o.a. allergenenlijst) en je doet voorstellen tot optimalisatie;

o je voert extra volgende opdrachten uit:

§ occasioneel: recepties, feesten, caterings

§ aansturing doelgroepmedewerker stockbeheer

– Je omkadert door ‘training on the job’ de doelgroepmedewerkers opdat ze kunnen groeien in de functie van grootkeukenmedewerker

o Doelgroepmedewerkers vanuit de eigen expertise de (technische) vakkennis bijbrengen op de werkvloer opdat hij/zij beter voorbereid wordt op de arbeidsmarkt of op een specifiek beroep

§ Observeren van gedrag, feedback geven

§ Goed contact creëren

§ Coachen op de werkvloer

§ Delen van je kennis

§ Evalueren

o Doelgroepmedewerkers aansturen qua planning en uitvoering opdat hij/zij voldoende structuur en orde ervaren

o Een leercontext creëren opdat werken als leuk wordt ervaren en doelgroepmedewerkers aanzetten tot een lerende houding

o Situationeel coachen zodat elke doelgroepmedewerker op een passende manier (culturele achtergrond, scholingsgraad, talenkennis, etc.) wordt gemotiveerd

– Je voert deze administratieve taken uit:

o Foodcostberekening en – opvolging

o Opstellen/updaten werkdocumenten

o Opstellen van offertes (occasioneel)

o Opvolging van uurroosters en verlofplanning van doelgroepmedewerkers

o Selectie keukenpersoneel in samenwerking met de directeur

Vereiste kerncompetenties

Flexibiliteit

– Invallen waar nodig indien personeel afwezig is

– Flexibel zijn qua werkrooster

– Flexibiliteit in samenwerking met zwakkere vs. sterkere medewerkers

– Flexibiliteit in menu’s – aanpassen aan organisatie en haar cliënteel

– Vlot schakelen tussen verschillende taken (keuken – bestellingen – vergaderingen – etc.)

– Koken met voedseloverschotten: flexibel in de keuze van producten

– Openheid

– Motivatie om met specifiek publiek aan de slag te gaan

– Luisterbereid

– Geduld met de medewerkers maar ook grenzen kunnen trekken

– Goesting om nieuwe culinaire avonturen aan te gaan

– Tolerant voor ouder publiek als klanten

– Bewustzijn rond het deel zijn van een groter geheel

Klantgerichtheid

– Klanten buurtrestaurant

o Constructief verwerken van feedback en commentaren van klanten, andere collega’s etc.

o Aanpassen van menu aan behoeften (volgens doelpubliek, vervoer)

– ISP-medewerkers

o Arbeidsattitudes aanbrengen op een gepaste manier

o Taken verdelen volgens capaciteiten – goede inschatting maken van de mogelijkheden

o Leiderschapsstijl aanpassen in functie van het profiel van de medewerker

Eigenaarschap

– Constant zoeken naar (kwaliteits)verbetering (o.a. op basis van feedback)

– Zelf knopen kunnen/durven doorhakken

– Overleg inlassen wanneer het nodig is

– Verantwoordelijkheid nemen voor het eindproduct

Vereiste functiespecifieke competenties

Creativiteit

– Variatie in menu’s

– Kunnen aan de slag gaan met voedseloverschotten

– Creatieve methodieken hanteren bij begeleiding van tijdelijke medewerkers

Probleemoplossend vermogen

– Stresseert niet bij onverwachte gebeurtenissen

– Zet door, ook in moeilijke omstandigheden

Samenwerken

– Is sociaal vlot

– Kan conflicten beheersen

– Kan delegeren

– Kan verantwoordelijkheid delen

Resultaatsgericht werken

– Punctueel

– Respecteert deadlines

– Weet wat er verwacht wordt – keuken én inzake begeleiding ploeg

Coördineren

– Overzicht behouden

– Gestructureerd werken – organiseren

Vereiste vaktechnische competenties

1/ In het bezit zijn van een certificaat chef-kok of keukenverantwoordelijke + minstens 2 jaar relevante ervaring OF equivalent door ervaring

2/ Tweetalig (moedertaal Nederlands en goede kennis van Frans OF moedertaal Frans en goede kennis van Nederlands)

3/Kennis van Office-toepassingen

Extra troeven

Kennis van een andere taal dan NL/FR

Interesse in duurzame voeding, fan van korte keten principe

Voeling met de sociale sector

Ervaring met het leiden van een team en het werken in een grootkeuken

Indiensttreding mogelijk in oktober

Plaats in de organisatie

Je heeft leiding aan het keukenteam in Het Anker (4 doelgroepmedewerkers) en werkt nauw samen met de collega’s van lokaal dienstencentrum Het Anker, de trajectcoach, en je rapporteert aan de directeur van LD³ vzw. De organisatie stelt een diverse équipe van een 25-tal mensen te werk, verspreid over de verschillende deelwerkingen.

Arbeidsvoorwaarden en troeven

LD³ vzw biedt u een voltijdse functie (38u) met een contract van onbepaalde duur en een salaris conform het barema B1b van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit : 2553 euro bruto – 10 jaar anciënniteit: 3148 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in abonnement.

Je werkt in hartje Brussel, de locatie is vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Je gaat aan de slag in een fijne werkomgeving met een team van gedreven collega’s.

Selectieprocedure

Indien u interesse heeft bezorg dan uiterlijk tegen 23/08/2020 je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie kok’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 27/08/2020. Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be) of voor concrete vragen: Karen De Clercq via karen@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het buurtrestaurant eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.

Plaats van tewerkstelling

Marcqstraat 25 1000 Brussel

LD³ voert een gelijkekansenbeleid.

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.

Instructeur de cuisine

Offre d’emploi de formateur en cuisine (h/f/x) – Emploi à temps plein – contrat à durée indéterminée

L’asbl LD³ a mis en place un restaurant de quartier dans un de ses centres, Het Anker. Le centre de services local Het Anker est situé au cœur de Bruxelles, dans le quartier Béguinage, et a pour mission de construire des quartiers participatifs et d’entraide dans les quartiers bruxellois afin que chacun puisse vieillir avec succès. Le projet de restauration a été développé comme un service de proximité et comme une activité d’économie sociale.

L’organisation a fait ses débuts en février 2020 avec ce projet de formation et d’emploi.

Fonction

Pour ce poste, l’asbl LD³ recherche un(e) cuisinier(ère) – formateur(trice) à temps plein, qui assumera principalement les tâches suivantes :

– Coordination du fonctionnement opérationnel quotidien de la cuisine de Het Anker :

o gérer l’équipe de cuisine : en tant que responsable de l’encadrement, vous veillerez à créer une bonne ambiance de travail et une organisation dans laquelle vous utiliserez les qualités des membres de votre équipe de la manière la plus efficace possible ;

o élaborer les menus, concevoir les recettes ;

o participer activement aux diverses tâches de cuisine vous-même ;

o vous intégrez les activités alimentaires dans une organisation plus large : gestion des stocks et des commandes, entretien de la cuisine et du matériel, stockage et conservation, procédures de sécurité, HACCP, gestion des déchets, procédures de lavage de la vaisselle, .. ;

o en concertation avec vos collègues, vous développez un service de qualité pour nos clients ;

o vous surveillez les procédures afin de fournir un produit de haute qualité et sûr (par exemple, liste des allergènes) et faites des propositions d’optimisation ;

o vous effectuez des missions supplémentaires:

· de manière occasionnelle : réceptions, fêtes, traiteurs

· diriger le collaborateur groupe-cible ‘gestion de stock’

– Vous encadrez les collaborateurs groupe-cible par une “formation par le travail” afin qu’ils puissent évoluer vers le poste d’employé de restauration.

o transmettre par votre propre expertise les compétences (techniques) aux collaborateurs groupe-cible sur le terrain afin de les préparer au mieux pour le marché du travail ou pour une profession spécifique.

· Observer les comportements, donner un retour d’information

· Créer de bons contacts

· Coaching sur le lieu de travail

· Partager vos connaissances

· Évaluer

o gérer les employés du groupe cible en termes de planification et d’exécution de manière à ce qu’ils bénéficient d’une structure et d’un ordre suffisants

o Créer un contexte d’apprentissage afin que le travail soit vécu comme un plaisir et encourage les collaborateurs groupe-cible à adopter une attitude d’apprentissage.

o Un coaching adapté afin que chaque collaborateur groupe-cible soit motivé de manière appropriée (contexte culturel, niveau d’éducation, connaissance des langues, etc.)

– Vous effectuez ces tâches administratives :

o Calcul du coût des denrées alimentaires

o Rédaction/mise à jour des documents de travail

o Préparation des offres (occasionnel)

o Suivi des calendriers et de la planification des congés des collaborateurs groupe-cible

o Sélection du personnel de cuisine en collaboration avec le directeur

Compétences essentielles requises

Flexibilité

– Remplacer si nécessaire en cas d’absence de personnel

– Être flexible en termes d’horaires de travail

– Flexibilité dans la coopération avec les employés plus faibles ou plus forts

– Flexibilité des menus – s’adapter à l’organisation et à ses clients

– Passage en douceur entre les différentes tâches (cuisine – commandes – réunions – etc.)

– Cuisiner avec les excédents alimentaires : flexibilité dans le choix des produits

Ouvert d’esprit

– Motivation à travailler avec un public spécifique

– Écoute

– Patience avec les employés mais aussi capacité à tracer des limites

– Désir de se lancer dans de nouvelles aventures culinaires

– Tolérance envers les clients plus âgés

– Conscience de faire partie d’un ensemble plus vaste

Orientation client

– envers les clients des restaurants de quartier

o Traitement constructif des réactions et commentaires des clients, d’autres collègues, etc.

o Adapter le menu aux besoins (en fonction du public cible, des transports)

– envers les collaborateurs groupe-cible

o Appliquer les attitudes de travail de manière appropriée

o Répartir les tâches en fonction des capacités – faire une bonne estimation des possibilités

o Adapter le style de leadership en fonction du profil de l’employé

Appropriation

– Recherche constante d’une amélioration (de la qualité) (par exemple sur la base d’un retour d’information)

– Trancher soi-même quand nécessaire

– Consultation si nécessaire

– Assumer la responsabilité du produit final

Compétences professionnelles requises

Créativité

– Variation des menus

– Pouvoir faire face aux excédents alimentaires

– Utiliser des méthodes créatives lors de la supervision des employés temporaires

Capacité à résoudre les problèmes

– Ne stresse pas en cas d’événement inattendu

– Persévérer, même dans des circonstances difficiles

Collaborer

– Facilité à établir le contact

– Peut gérer les conflits

– Peut déléguer

– Peut partager la responsabilité

Un travail axé sur les résultats

– Ponctuel

– Respecte les délais

– Savoir ce qui est attendu – pour la cuisine et la gestion d’équipe

Coordonner

– Maintenir une vue d’ensemble

– Travail structuré – organisation

Compétences techniques requises

1/ En possession d’un certificat de chef ou de chef de cuisine + au moins 2 ans d’expérience pertinente

2/ Bilingue (de langue maternelle néerlandaise et bonne connaissance du français OU de langue maternelle française et bonne connaissance du néerlandais)

3/ Connaissance des applications Office

Atouts supplémentaires

Connaissance d’une langue autre que le néerlandais/français

Intéressé par l’alimentation durable, partisan du principe de la chaîne courte

Intérêt pour le secteur social

Expérience de la direction d’une équipe et du travail dans une cuisine professionnelle

Entrée en service possible en octobre

Place dans l’organisation

Vous dirigez l’équipe de cuisine à Het Anker (4 collaborateurs groupe-cible) et travaillez en étroite collaboration avec les collègues du centre de services local Het Anker, le coach professionnalisant, et vous êtes sous les ordres du directeur de l’asbl LD³. L’organisation emploie une équipe diversifiée d’environ 25 personnes, réparties dans les différents centres.

Conditions de travail

L’asbl LD³ vous propose un poste à temps plein (38h) avec un contrat à durée indéterminée et un salaire selon le barème B1b de la commission paritaire 329.01 (0 an d’ancienneté : 2553 euros brut – 10 ans d’ancienneté : 3148 euros brut), avec remboursement des transports publics ou de l’indemnité vélo, GSM professionnel ou intervention dans les abonnements.

Vous travaillez au cœur de Bruxelles, le lieu est facilement accessible par les transports en commun. Vous travaillez dans un environnement de travail agréable avec une équipe de collègues enthousiastes.

Procédure de sélection

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Karen DE CLERCQ au plus tard le 23/08/2020, en indiquant “candidature chef”. Les entretiens auront lieu le 27/08/2020. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre site web (www.LD3.be) ou poser des questions spécifiques à Karen De Clercq via karen@ld3.be. N’hésitez pas à entrer dans le restaurant de quartier pour vous imprégner de l’atmosphère.

Lieu de travail

Rue Marcq 25, 1000 Bruxelles

LD³ mène une politique d’égalité des chances.

Les qualités des personnes sont déterminantes, quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine ou leur handicap.