Vacature magazijnmedewerker in inschakelingscontract

(en français ci-dessous)

LD³ vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra in het Brusselse en een sociale onderneming, en heeft als opdracht het bouwen van participatieve wijken opdat iedereen succesvol ouder wordt.

LD³ werd erkend als sociaal democratische onderneming, en ontwikkelt inschakelingstrajecten in het kader van verschillende sociale economie projecten.

Functie

LD³ is op zoek naar een polyvalent magazijnmedewerker in een inschakelingscontract. De voorwaarden voor een inschakelingscontract zijn

1 < 25 jaar op het moment van de inschrijving als werkzoekende na studies

2 instapstage begonnen zijn minstens sinds 18 maanden (vanaf 1/01/2015)

3 niet meer dan 90 dagen consecutief gewerkt te hebben

4 gedomicilieerd zijn te Brussel

Deze collega zal in hoofdzaak het stockbeheer van LD³ op zich nemen (drie sites). Dit bestaat onder ander uit volgende taken:

– Bestellingen plaatsen aan de hand van een bestelformulier

– Lezen en controleren van leveringsbonnen – Controleren op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging – Voorzien van de goederen van een code en/of label – Registreren van afwijkingen

– Ontvangstcontrole uitvoeren op hoeveelheid en kwaliteit

– Houdbaarheidsdata opvolgen

– Goederen op een correcte manier opslaan – Software gebruiken voor databankbeheer – Berekenen van de te bestellen hoeveelheden – Voorraad op peil houden – Houdt bij het bestellen rekening met houdbaarheid van producten, kosten en levertermijnen

– Uitvoeren van kassaverrichtingen – Informatie geven over de producten en diensten – Linken leggen naar de behoeften van de klant

– Vergaderlokalen klaar zetten voor gebruik door internen/derden

Rijbewijs B is een troef.

Plaats in de organisatie

Je gaat aan de slag in een organisatie met in totaal een 30-tal medewerkers. Je werkt nauw samen met de zaalverantwoordelijke van buurtrestaurant Het Anker.

Werkplaats: Marcqstraat 25 1000 Brussel

Arbeidsvoorwaarden en troeven

LD³ vzw biedt u een 100% functie (38u) met een contract van bepaalde duur (1 jaar) en een salaris conform paritair comité 329.01, met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in abonnement. De locatie is vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Je gaat aan de slag in een fijne werkomgeving met een team van gedreven collega’s.

Selectieprocedure

Indien u interesse heeft bezorg dan uiterlijk tegen 25/10/2020 om 12u je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie magazijnmedewerker’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 27/10/2020. Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be) of voor concrete vragen: Karen De Clercq via karen@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.

Indiensttreding bij voorkeur begin november 2020.

Offre d’emploi magasinier (contrat d’insertion pour les jeunes)

LD³ vzw est un collectif de trois centres de services locaux à Bruxelles et une entreprise sociale, et sa mission est de construire des quartiers participatifs afin que chacun puisse vieillir avec succès.

LD³ est reconnue comme une entreprise social et démocrate, et développe des projets d’insertion socio-professionnelle dans le cadre de divers projets de l’économie sociale.

Fonction

LD³ recherche un magasinier polyvalent dans le cadre d’un contrat d’insertion. Les conditions d’un contrat d’insertion sont les suivantes

1. < 25 ans au moment de l’inscription comme demandeur d’emploi après les études

2. inscription chez actiris au moins depuis 18 mois (à partir du 1/01/2015)

3. ne pas avoir travaillé plus de 90 jours consécutifs

4. être domicilié à Bruxelles

Ce collègue s’occupera principalement de la gestion des stocks de LD³ (trois sites). Cela comprend les tâches suivantes :

– Passer des commandes à l’aide d’un bon de commande

– Lecture et vérification des bons de livraison

– Vérifiez les quantités, le type de marchandises et les dommages visuels

– Fournir les marchandises avec un code et/ou une étiquette

– Enregistrer les défauts

– Effectuer un contrôle de réception sur la quantité et la qualité

– Suivi des dates d’expiration

– Stocker correctement les marchandises

– Utilisation de logiciels pour la gestion de bases de données

– Calculer les quantités à commander

– Maintenir les niveaux de stocks

– Lors de la commande, il faut tenir compte de la durée de conservation des produits, des coûts et des délais de livraison.

– Exécution des opérations de caisse

– Fournir des informations sur les produits et services

– Lien avec les besoins des clients

– Préparer les salles de réunion à l’usage des pensionnaires/tiers

Le permis de conduire B est un atout.

Place dans l’organisation

Vous travaillerez dans une organisation comptant au total 30 employés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la responsable du restaurant de quartier Het Anker.

Atelier : Rue Marcq 25 1000 Bruxelles

Conditions de travail

LD³ vzw vous propose une fonction à 100% (38h) avec un contrat à durée déterminée (1 an) et un salaire selon la commission paritaire 329.01, avec remboursement de l’indemnité de transport public ou de vélo. L’endroit est facilement accessible par les transports publics. Vous travaillez dans un environnement de travail agréable avec une équipe de collègues enthousiastes.

Procédure de sélection

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Karen DE CLERCQ au plus tard le 25/10/2020 à 12h00, en indiquant “offre d’emploi magasinier”. Les entretiens auront lieu le 27/10/2020. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre site web (www.ld3.be) ou poser des questions spécifiques : Karen De Clercq via karen@ld3.be. N’hésitez pas à entrer pour vous imprégner de l’atmosphère.

Entrée de préférence au début du mois de novembre 2020.