Trajectcoach in project sociale economie LD³ vzw

(Franse versie onderaan)

LD³ vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra in het Brusselse en een sociale onderneming, en heeft als opdracht het bouwen van participatieve wijken opdat iedereen succesvol ouder wordt. 

In dit licht start Lokaal Dienstencentrum Miro, gelegen in de Wielswijk in Vorst, een klusdienst met de gezegende naam Ou(t)ils. 

LD³ vzw werd in 2017 erkend als PIOW (Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid) met een project in infrastructuurbeheer, waarbinnen op heden vier doelgroepmedewerkers (artikel 60) aan de slag zijn. De klusdienst Ou(t)ils is, onder impuls van het wijkcontract ‘Wiels aan de Zenne’, een verdere uitbreiding van onze activiteiten als sociale onderneming. 

Functie 

Voor deze vacature is LD³ vzw op zoek naar een trajectcoach voor de klusdienst Ou(t)ils, die hoofdzakelijk volgende taken op zich zal nemen: 

– Je neemt de rekrutering en instroom van doelgroepmedewerkers ter harte, in nauwe samenwerking met OCMW Vorst 

– Je volgt het vormingstraject bij partner FTQP op 

– Je bent verantwoordelijk voor de competentieontwikkeling tijdens het traject en organiseert daartoe per werknemer een opleidings-en ontwikkelingstraject gericht op doorstroom naar opleiding en/of werk 

– Je ondersteunt de medewerkers in hun opleidings- en werktraject en je bereidt de medewerker voor op de uitstroom 

– Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke jaarrapportage aan Brussels Gewest op 

– Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen 

– Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en het uitbreiden van het werkgeversnetwerk 

– Je geeft vorming (ondermeer sollicitatietraining) 

– Je staat borg voor de nazorg op het einde van het traject van de doelgroepmedewerker 

Aangezien de klusdienst pas operationeel wordt in februari 2020, en één en ander nog verder op poten moet worden gezet, wordt van de trajectcoach verwacht om vooraf volgende taken eveneens op te nemen: 

– Communicatie van het aanbod 

– Interne processen in functie van operationalisering klusdienst 

– Evaluatieprocedures uitgevoerde klussen 

In februari 2020 komen de eerste ‘afgestudeerde’ doelgroepmedewerkers in dienst. 

Vereiste kerncompetenties 

1/ Flexibiliteit 

o Vlot schakelen tussen taken, urgenties kunnen opvangen 

o Maatwerk, zich aanpassen aan de mogelijkheden van de doelgroepmedewerker 

o Flexibiliteit en creativiteit in werkmethodes, innoveren 

2/ Openheid 

o Afstand kunnen nemen van eigen denkkaders 

o Kleine verwezenlijkingen appreciëren 

o Open staan naar resultaat, 

o Zaken bespreekbaar durven maken, niet rond de pot draaien, ook bij moeilijke boodschappen 

o Benaderbaar, aanspreekpunt voor de doelgroepmedewerker 

o Luisterbereid 

3/ Klantgerichtheid 

o Respect, gelijke behandeling van iedereen 

o Vertrouwensband opbouwen in professioneel kader 

o Inspelen op wensen en behoeften van de doelgroepmedewerkers, randvoorwaarden in orde brengen 

o Rekening houden met de specifieke competenties en talenten van de doelgroepmedewerkers, het beste en het hoogst haalbare eruit halen maar met blijvend respect voor het individu 

4/ Eigenaarschap 

o Voor de doelgroep 

§ Empowerend werken , stimuleren van het benutten van de eigen kennis en kracht, de zelfredzaamheid bevorderen 

o Voor jezelf 

§ Beslissingen maken en fouten onderkennen 

§ Verantwoordelijkheid 

§ Betrokken zijn 

§ Omgaan met spanningsveld met andere collega’s: leerproces vs. rendement, doel voor ogen blijven houden 

§ Informatiedoorstroom garanderen 

§ Preventie- en signaalfunctie met betrekking tot de te behalen beleidsdoelstellingen 

5/ Integriteit 

o Voorbeeldfunctie 

o Gelijke behandeling van alle doelgroepmedewerkers 

o Eerlijk zijn t.a.v. de mogelijks te behalen resultaten 

o Ethisch handelen, deontologische code 

o Beroepsgeheim respecteren 

o Discretie garanderen, dit ook leren aan DGM 

Functiespecifieke competenties 

1/ Probleemoplossend vermogen = problemen herkennen, zoeken naar mogelijk oorzaken en efficiënte oplossingen voorstellen en uitvoeren 

o Empathisch luisteren, analyseren, doorverwijzen 

o Kennis van de Brusselse sociale kaart en de arbeidsmarkt 

o Zit samen met verschillende partijen om tot een oplossing te komen 

o Werkt zelfstandig 

o Beslissen: knopen doorhakken 

o Ondernemen: denken in termen van opportuniteiten in plaats van belemmeringen 

o Zin voor verantwoordelijkheid 

o Conflictbeheersing 

o Bemiddelen bij interpersoonlijke conflicten 

2/ Empathisch = zich inleven en rekening houden met gevoelens, behoeften en wensen van anderen, al dan niet-rechtstreeks geuit 

o Zich inleven om beter te begrijpen 

o Actief bevragen, om het niet-verbale geuit te krijgen 

3/ Visie: in staat zijn om zaken op een afstand te bekijken en ze in hun ruimere context te plaatsen 

o Op lange termijn denken 

o Doelgericht werken, stap voor stap zonder doelstellingen uit het oog te verliezen 

o Vakkennis bezitten over eigen job als trajectcoach, maar ook in de domeinen waarin de organisatie actief is (klussen, schoonmaak, horeca), weten wat de noden zijn van de arbeidsmarkt 

o Voortgangscontrole van de doelgroepmedewerker op basis van een gepersonaliseerd traject, vlot (be)oordelen bij evaluaties 

4/ Samenwerken: actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel, ook wanneer het geen persoonlijk belang dient 

o Met collega’s, partners, werkgevers, OCMW, doelgroepmedewerkers 

o Pleegt overleg, staat open voor ideeën en opinies van anderen 

o maakt afspraken, deelt relevante informatie en ervaringen 

o stimuleert kennisoverdracht 

o Zoekt de win-win 

o Uitbouwen van partnerschappen (bvb werkgevers) 

o Inspringen, ook buiten de eigen verantwoordelijkheden om collega’s te helpen 

Vereiste vaktechnische competenties 

Je bent goed Nederlandstalig,Franstalig en Engelstalig. 

Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring. 

Je hebt kennis van de Office-toepassingen. 

Plaats in de organisatie 

Je gaat aan de slag in een organisatie met in totaal een 20-tal medewerkers. Je werkt nauw samen met de centrumverantwoordelijke in Miro, de trajectcoach horeca, en de directeur. 

Werkplaats: De Merodestraat 449 1190 Brussel 

Arbeidsvoorwaarden en troeven 

LD³ vzw biedt u een halftijdse functie (19u) met een contract van onbepaalde duur en een salaris conform het barema B1b van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit, voltijds : 2553 euro bruto – 10 jaar anciënniteit, voltijds: 3148 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in abonnement. De locatie is vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Je gaat aan de slag in een fijne werkomgeving met een team van gedreven collega’s. 

Selectieprocedure 

Indien u interesse heeft bezorg dan uiterlijk tegen 9/1/2020 om 12u je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie trajectcoach’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15/1/2020. Je wordt minstens drie dagen vooraf gecontacteerd en desgevallend uitgenodigd. Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be) of voor concrete vragen: Karen De Clercq via karen@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven. 

Indiensttreding bij voorkeur midden januari 2020.

Offre d’emploi ‘coach en insertion socioprofessionnelle’ service de bricolage ‘Ou(t)ils’ 

LD³ ASBL est un collectif de trois centres de services locaux dans la région bruxelloise, ainsi qu’une entreprise sociale. LD³ asbl construit des quartiers d’entraide, solidaires et participatifs dans les quartiers bruxellois, pour que chacun puisse vieillir avec succès. Pour atteindre cet objectif, le centre de services local Miro, situé dans le quartier Wiels à Forest, lancera un service de bricolage appelé Ou(t)ils. 

LD³ ASBL a été reconnue en 2017 comme ILDE (Initiative Locale de Développement de l’Emploi) avec un projet de gestion d’infrastructure. Le service de bricolage Ou(t)ils est une expansion supplémentaire des activités en tant qu’entreprise sociale, sous l’impulsion du Contrat de Quartier Durable ‘Wiels-sur-Senne’. 

La fonction 

Pour ce poste vacant, LD³ ASBL recherche coach en insertion socioprofessionnelle pour le service de bricolage Ou(t)ils, qui effectuera les tâches suivantes : 

– Vous vous occuperez du recrutement et de l’entrée des collaborateurs appartenant à des groupes cibles spécifiques, comme par ex. des personnes en contrat art.60, e.a. (par la suite nommés ‘collaborateurs temporaires’) en étroite collaboration avec le CPAS de Forest – Vous suivrez le trajet de formation chez le partenaire FTQP – Vous serez responsable du développement des compétences pendant le trajet et vous organiserez le trajet de formation et de développement par employé, tel que le passage à une formation et/ou à un emploi – Vous soutiendrez les collaborateurs pendant leur trajet de formation et de travail et vous préparerez le collaborateur à la sortie – Vous serez responsable du contenu du rapport d’activités à remettre annuellement à la Région de Bruxelles-Capitale 

– Vous participerez à des réunions internes et externes – Vous serez responsable de l’entretien et de l’expansion du réseau d’employeurs – Vous offrirez des formations (dont un atelier d’entretien d’embauche) – Vous garantirez le suivi à la fin du trajet du collaborateur 

Le service de bricolage ne sera opérationnel qu’à partir de février 2020. Dès lors, le coach de trajet s’occupera des tâches suivantes en janvier, en collaboration avec d’autres collègues – La communication sur l’offre – Les processus internes en fonction de l’opérationnalisation du service de bricolage – Les procédures d’évaluation des travaux effectués 

En février 2020, nous embaucherons les premiers collaborateurs ‘diplômés’ qui travailleront à Ou(t)ils. 

Les compétences principales exigées 

1/ La flexibilité – Pouvoir facilement alterner les tâches, être préparé à des urgences – Être consciencieux pouvoir s’adapter aux possibilités du collaborateur 

– Être flexible et créatif dans sa manière de travailler 

– Être capable d’innover 

2/ L’ouverture d’esprit – Pouvoir s’éloigner de ses propres idées – Pouvoir apprécier des progrès modestes – Être réceptif aux résultats – Oser dire les choses, aller droit au but – Être accessible, être un point de contact pour le collaborateur – Être prêt à écouter 

3/ L’orientation vers le client – Être respectueux, assurer une égalité de traitement – Construire un lien de confiance dans un cadre professionnel – S’adapter aux attentes et aux besoins des collaborateurs ,tout en tenant compte de leur vécu 

– Tenir compte des compétences et des talents spécifiques des collaborateurs 

– Encourager leurs performances avec un respect permanent pour l’individu 

4/ La responsabilité 

– Prendre des décisions et admettre les erreurs – Se sentir concerné – Pouvoir gérer les différences avec vos collègues 

– Garantir la circulation d’information 

– Formuler des solutions structurelles 

5/ L’intégrité 

– Assurer une égalité de traitement entre les collaborateurs temporaires – L’égalité de traitement entre les collaborateurs temporaires 

– Être honnête en ce qui concerne les résultats que l’on peut obtenir 

– Agir de façon éthique 

– Respecter le secret professionnel 

– Garantir la discrétion et également apprendre ceci aux collaborateurs temporaires 

Les compétences spécifiques requises pour la fonction 

1/ La capacité à résoudre des problèmes = reconnaître des problèmes, rechercher leurs causes possibles et recommander et exécuter des solutions efficaces 

– Ecouter de manière empathique, analyser, rediriger – Avoir des connaissances de la carte sociale bruxelloise et du marché du travail – Parler avec différentes parties afin d’obtenir une solution – Être autonome – Être capable de prendre des décisions – Réfléchir positivement: penser en termes d’opportunités au lieu d’obstacles – Être l’intermédiaire lors des conflits interpersonnels 

2/ Empathique: Prise en compte de leurs sentiments, de leurs besoins, de leurs attentes 

-Se mettre à la place d’autres personnes pour une meilleure compréhension 

-Poser activement des questions 

3/ La vision: être capable de garder une certaine distance 

-Penser à long terme 

-Travailler de façon progressive, tout en veillant à ne pas négliger les objectifs 

-Disposer du savoir-faire pour votre propre emploi de coach en insertion socioprofessionnelle , mais également dans les domaines où l’organisation est active (le bricolage, le nettoyage, l’Horeca) 

-Connaître les besoins du marché du travail 

-Le suivi du développement du collaborateur sur base d’un trajet personnalisé, capacité de pouvoir évaluer de façon rapide 

4/ Collaborer: fournir une contribution active à un objectif collectif, avec des collègues, des partenaires, des employeurs, le CPAS, les collaborateurs 

– Vous vous concertez et vous êtes réceptif aux idées et aux opinions d’autres personnes 

– Vous fixez des rendez-vous et vous partagez des informations pertinentes ainsi que des expériences 

– Vous stimulez le transfert d’informations 

– Vous cherchez les accords win-win 

– Vous élaborez des partenariats (p. ex. avec des employeurs) 

– Vous donnez un coup de main à vos collègues, même si cela ne relève pas de vos responsabilités 

Compétences techniques requises 

Vous maîtrisez le néerlandais, le français et l’anglais. Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier ou vous avez de l’expérience équivalente. Vous avez des notions des applications Office. 

Votre place au sein de l’organisation 

Vous travaillerez dans une organisation qui compte au total une vingtaine de collaborateurs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable du centre Miro, avec le coach de l’horeca et avec le directeur. 

Lieu de travail: Rue de Mérode 449 1190 Bruxelles 

Conditions de travail et avantages

LD³ ASBL vous offre un emploi à mi-temps (19h) avec un contrat de durée indéterminée et un salaire conforme au barème B1b de la commission paritaire 329.01 (0 années d’ancienneté, à plein temps : 2553 euros brut – 10 années d’ancienneté, à plein temps : 3148 euros brut), avec remboursement des transports en commun ou indemnité bicyclette, GSM de fonction ou intervention dans les frais d’abonnement. Le lieu est facilement accessible avec les transports en commun. Vous travaillerez dans un environnement de travail agréable avec une équipe de collègues motivés. 

Procédure de sélection Si vous êtes intéressé(e), envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation au plus tard pour le 9/1/2020 à 12h à l’attention de Karen DE CLERCQ avec la référence ‘candidature coach en insertion socioprofessionnelle’. Les entretiens d’embauche auront lieu 15/1/2020. Vous serez contacté et éventuellement invité au moins 3 jours avant. Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site web (www.ld3.be) ou, si vous avez des questions plus précises, vous pouvez contacter Karen De Clercq via karen@ld3.be. N’hésitez pas à venir sur place, afin de pouvoir vous imprégnez de l’ambiance du lieu. Vous commencerez, de préférence, mi-janvier 2020.