HET ANKER

Het-Anker_logo

Screen Shot 2020-06-11 at 09.42.43
foto by Frank Pay -Showroom_144

Historiek van Het Anker

Lang was Het Anker gevestigd in de zolders van het huidige rust- en verzorgingstehuis Pacheco. In 1995 verhuisde het naar de huidige lokalen in de Marcqstraat. Dit gebouw fungeerde tot dan als polyvalent parochiaal centrum. Samen met de vrijwilligers kreeg het centrum een stevige basis voor een goede werking.

Netwerken werden uitgebouwd en nieuwe vzw’s vestigden zich mee in de gebouwen van Het Anker: Pigment, een vereniging waar armen het woord nemen en Bambou vert, een vrijwilligerswerking die zich richt tot kwetsbare vrouwen. Het dienstencentrum heeft zich door de jaren heen uitgebouwd tot een volwaardig dienstencentrum met een waaier van diensten die beantwoorden aan de noden van ouderen en zorgbehoevenden: onthaalfunctie, activiteiten van allerhande aard, uitstapjes, sociale hulpverlening, verscheidene diensten, enz. De bezoekers zelf worden nauw bij de werking betrokken door op regelmatige basis naar hun tevredenheid te peilen.

In 2015 is door het team van Het Anker sterk ingezet op de uitbouw en de kwaliteitsverhoging van het aanbod van het dienstencentrum.

In Het Anker zijn momenteel 195 senioren ingeschreven waarvan sommige bijna dagelijks het centrum bezoeken en anderen sporadisch. De leeftijd van de meeste senioren die ons bezoeken ligt boven de 75 jaar, en het overgrote deel van de bezoekers zijn woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zijn enkel een twintigtal bezoekers die in de woonzorgzone van Het Anker wonen. De geografische vertegenwoordiging van de senioren is historisch gegroeid door het initiatief van een aantal zusters uit Brussel die de bezoekersgroep hebben opgericht. Dit is een groep van vrijwilligers die zieken aan huis bezoekt en activiteiten organiseert voor senioren. Deze bezoekersgroep had haar zetel in Het Anker. Deze vrijwilligers hebben in het Anker dus hun sociaal netwerk gebouwd. Er zijn nu nog vier vrijwilligers die bezoeken doen. Door de geografische spreiding van de senioren over het Brussels Gewest is het voor de meerderheid van onze bezoekers niet mogelijk om gebruik te maken van onze diensten en is de afstand doorgaans een hinderpaal om deel te nemen aan korte activiteiten.

Het lokaal dienstencentrum op heden

Het Anker blijft investeren in haar huidige bezoekers maar wil eveneens meer ouderen en bewoners met een zorgvraag, uit de wijk met een zorgvraag bereiken. We willen meer inzicht verwerven over de wijk en haar bewoners. Het lokaal dienstencentrum wenst een kader te creëren om informele zorg op kleine schaal mogelijk te maken.

De betrachting is een zorgzame wijk bouwen met en voor ouderen als aanvulling op de professionele hulpverlening. Hiervoor gaan we op zoek naar de talenten, competenties en hulpvragen aanwezig bij de bewoners van onze wijken. Er wordt gestreefd naar een sociale verbondenheid door de contacten bij vraag en aanbod van informele hulp. We gaan van start met een pilootproject in de Begijnhofwijk.

In 2017 zijn stevige verbouwingswerken aangevat, waardoor de werking een tijdelijke nieuwe locatie zocht, in Olivetenhof (Anneessens). In het najaar van 2019 zullen de activiteiten van Het Anker terug opgestart worden.