Missie en Visie

Missie
LD3 bouwt aan zorgzame, participatieve wijken in Brussel zodat iedereen succesvol ouder wordt.
Visie

Gelijk(waardig)heid, waardering en ontwikkeling als kernwaarden in de organisatie

LD3 vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra en een project sociale economie, actief in diverse Brusselse wijken. De verschillende onderdelen van de organisatie werken allen vanuit dezelfde visie, en maken deze op een actieve wijze bekend bij (nieuwe) medewerkers en bestuursleden, bezoekers en partners.

Elke medewerk(st)er, het zij een personeelslid, vrijwilliger of stagiair, is gelijkwaardig, en wordt gewaardeerd in de rol die hij/zij opneemt in de organisatie, door valorisatie van de talenten en competenties van éénieder.

Elke medewerker, het zij een personeelslid, vrijwilliger of stagiair, krijgt bovendien de kans om zich (verder) te ontplooien binnen de professionele context. De rol in de organisatie kan in die zin evolueren.

Autonomie, participatie en samenwerking als kernwaarden in de realisatie van de missie

LD3 ambieert dat iedereen succesvol ouder wordt. Dit betekent dat iedere oudere op actieve wijze vormgeeft aan zijn/haar leven. Het gaat over de optimalisatie van kansen en mogelijkheden met betrekking tot gezondheid, participatie en fysieke, financiële en sociale zekerheid met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

LD3 wil deze ambitie waar maken door de ontwikkeling van een zorgzame buurt. Een zorgzame buurt is een buurt waar mensen ‘zorgen’ voor elkaar. LD3 valoriseert de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van elke geëngageerde burger en bieden kans ook aan kwetsbare of zorgbehoevenden om een betekenisvolle bijdrage te kunnen blijven doen aan de samenleving. Dit vergt aangepaste taal en methodieken die ook minder mondige burgers tot dragers en eigenaars van oplossingen maakt, en is een tijdsintensief proces.

Dit gebeurt in diverse Brusselse buurten waarbij ze zicht richt op zowel ’zorgvrije’ ouderen als ouderen met een zorgnood. De buurt als actiedomein wint aan belang in de organisatie van het dagelijks leven en de waarborg van deze kwaliteit van leven. Een ‘buurt’ is niet zozeer een administratieve of geografische afbakening, dan wel wat door bewoners als meest nabijgelegen leefomgeving wordt ervaren. Buurtanalyses maken dan ook duidelijk welke specifieke kwetsbaarheid een bepaalde buurt typeert. Zo kan er een focus liggen op bv. ouderen met een migratie-achtergrond, ouderen in sociale uitsluiting, ouderen in armoede, of nog andere.

De organisatie ontwikkelt een strategie om deze meer/meest kwetsbare ouderen te bereiken en te bedienen. Mogelijks worden in de buurt naast ouderen ook nog andere kwetsbare groepen geïdentificeerd. LD3 bekijkt in welke mate, binnen haar opdrachtbepaling, noden gelenigd kunnen worden door creatie van een aanbod of inschakeling in/versterking van een bestaand netwerk. LD3 faciliteert mogelijkheden en werkt vanuit het perspectief van de buurt en haar buurtbewoners, en de zorgprofessionals die erin actief zijn. Iedereen in de buurt is betrokken partij: bewoner (ongeacht de leeftijd) of gebruiker, dienstverlener of voorziening. Hoe vroeger en hoe actiever de participatie van de buurt, hoe meer kans dat de zorgzame buurt echt de zorg van buurtbewoners wordt.

Kort

LD3 vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra en een project sociale economie, actief in diverse Brusselse wijken. LD3 bouwt participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt.