privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke :  

LD3 vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd in De Merodestraat 449 1190 Vorst. Ondernemingsnummer: 0407.047.038 (hierna “LD3”, “We” of “Wij)

Contactpersoon: Karen De Clercq

Algemeen

Het huidig privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je verzamelen en verwerken (hierna de “Gegevens”) om je over onze werking te informeren. Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke verwerking van Gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke Gegevens het dan precies gaat, lees je in punt “Gegevens verzameld” van dit privacy beleid. LD3wil je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je Gegevens gebeurt. LD3 stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid van je Gegevens te beschermen en om de nationale wetgeving en de Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Gegevens (hierna “GDPR”) na te leven. Hieronder vind je informatie over welke Gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Hoe verzamelen wij gegevens

Jouw persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen

  • Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief
  • Wanneer je je inschrijft als bezoeker via de inschrijvingsfiche
  • Gegevens in het kader van een samenwerking/tewerkstelling

Verzamelde gegevens

LD3 verzamelt de Gegevens die ons toelaten contact met je op te nemen.

Voor ingeschreven bezoekers van LD3 vzw betreft het naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, taalvoorkeur.

Voor partners en leveranciers van LD3 vzw betreft het naam, voornaam, werkadres, telefoonnummer en mailadres.

Voor medewerkers van LD3 vzw betreft het identiteitsgegevens (naam, rijksregister, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke stand), contactgegevens (adres, telefoonnummer, GSM, email), familiale info (gezinssamenstelling), financiële info (bankrekeningnummer, beroepsinkomen), opleiding en vorming (diploma’s, getuigschriften), beroep en betrekking (werkgever, titel en beschrijving functie, graad, datum van aanwerving, werkplaats, arbeidsmodaliteiten, loon), gegevens nodig om het sociaal secretariaat toe te laten de contractuele en wettelijke verplichtingen uit te kunnen voeren.

LD3 verwerkt je Gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

Voor welke doel en op welke juridische basis verwerkt LD3 Gegevens?

LD3 verwerkt Gegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de Gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij Gegevens wanneer dit noodzakelijk is:

In het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR) voor partners, leveranciers of medewerkers;

Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (artikel 6.1.c GDPR) voor allen;

Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval we steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy in het bijzonder wanneer je minderjarig bent (lees hierover meer in punt “Verwerken van Gegevens aangaande kinderen”) (artikel 6.1.f GDPR) voor allen;

Indien je jouw toestemming geeft om op de hoogte van de actualiteit van LD3 te blijven (toestemming - artikel 6.1.a GDPR).

Wanneer je een klant van LD3 bent (gerechtvaardigde belangen - artikel 6.1.f GDPR) ofwel indien jij jouw toestemming geeft om op de hoogte te blijven van de actualiteit van LD3 (toestemming – artikel 6.1.a. GDPR), kunnen we jouw gegevens verwerken met het oog op het bezorgen van informatie over LD3. We kunnen namelijk:

Je een nieuwsbrief sturen;

Je een maandprogramma bezorgen;

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken, hetzij door een e-mail te sturen naar het volgende adres: ld3@ld3.be, hetzij door te klikken op de link ”Afmelden”  in de nieuwsbrief die we je zullen sturen in de toekomst.

Aan wie kunnen je Gegevens worden overgedragen?

We geven je Gegevens niet door aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is,  of je ons daar toelating voor geeft.

Jouw rechten 

Recht van toegang

Je hebt het recht om jouw Gegevens te allen tijde kosteloos te raadplegen door een e-mail te sturen naar ld3@ld3.be  of een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van LD3: De Merodestraat 449 1190 Vorst.

Recht op correctie

Je hebt het recht om te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of nutteloze Gegevens worden verwijderd door e-mail te sturen naar ld3@ld3.be  of een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van LD3: De Merodestraat 449 1190 Vorst.

Recht om te worden vergeten

Wanneer je niet langer wil dat jouw Gegevens worden verwerkt en je aan de voorwaarden voldoet om het recht op verwijdering aan te vragen, zullen we jouw Gegevens uit onze database verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde Gegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we voor de gerechtelijke autoriteiten verplicht zijn om Gegevens te bewaren. Wij zullen jou daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.

Recht op overdraagbaarheid

Mocht dit nodig blijken, dan heb je ook recht op de overdraagbaarheid van jouw Gegevens, onder de voorwaarden van de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van de Gegevens. Dit kan enkel voor de Gegevens die je zelf hebt verstrekt aan LD3, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst.

Recht op opt-out voor direct marketing

Wil je geen enkele vorm van commerciële communicatie ontvangen? Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van jouw Gegevens voor direct marketing-doeleinden. Je hebt daarvoor te allen tijde de mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken, hetzij door een e-mail te sturen naar het volgende adres: ld3@ld3.be,  hetzij door te klikken op de link  ”Afmelden “ in de e-mails die we je sturen.

Recht om de verwerking te beperken

Ten slotte heb je het recht om van LD3de beperking van de verwerking van jouw Gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van de Gegevens.

Hoelang bewaart LD3 je Gegevens?

We mogen Gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen.

Bepaalde Gegevens van klanten als van de personen die hun toestemming hebben gegeven kunnen gedurende een periode van 5 jaar na beëindiging van het contract of na toestemming worden gebruikt om de persoon te herkennen en op de hoogte te houden van de werking van LD3. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken, hetzij door ons hiervan schriftelijk te informeren, hetzij door te klikken op de link ”Afmelden” in de e-mails die we je sturen.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden Gegevens gewist of geanonimiseerd.

Veiligheid

We ontwikkelden technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens te voorkomen.

Moest er zich een Gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je Gegevens, dan word je in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd.

Verwerken van Gegevens aangaande kinderen

We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 16 jaar. Als we ontdekken dat we per abuis informatie verzamelden over kinderen jonger dan 16 jaar, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij de wet ons verplicht deze te bewaren.

Als we weten dat een kind ouder is dan 16 jaar, maar volgens de wet als een minderjarige wordt beschouwd, zullen we toestemming van de ouder/ voogd verkrijgen voordat de persoonlijke informatie van dit kind wordt gebruikt.

Blijf op de hoogte van aanpassingen

LD3kan het huidige Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de wetgeving.   Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit Privacybeleid te raadplegen op onze website.

Hoe kan je LD3 contacteren

Indien je LD3 wil bereiken in relatie met dit Privacybeleid (bijvoorbeeld om je privacy-instellingen aan te passen), dan kan dat door een e-mail te sturen naar ld3@ld3.be  of een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van LD3: De Merodestraat 449 1190 Vorst.

Als je van mening bent dat we een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen schenden, nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen via e-mail op ld3@ld3.be . We zullen er alles aan doen om je zo snel mogelijk feedback te geven.

In het geval dat ons antwoord je geen voldoening schenkt kun je ook om contact met de Gegevensbeschermingsautoriteit te nemen of een klacht in te dienen.

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

commission@privacycommission.be

www.privacycommission.be.