VACATURES

(en français en-dessous)

Verantwoordelijke voor Lokaal Dienstencentrum Forum (m/v/x)

LD3 vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra en een project sociale economie. De organisatie bouwt participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt. Forum ontwikkelt haar opdracht als LDC in Brussel-Stad, meer bepaald in de wijken Anneessens, Stalingrad en Marollen. Het dienstencentrum is gelegen in Muggenstraat, hartje Anneessens, en huist er in hetzelfde gebouw als de bewoners van Casa Viva.

Gezocht profiel

Voor deze vacature is LD3 vzw op zoek naar een getalenteerde operationeel verantwoordelijke die hoofdzakelijk volgende taken op zich zal nemen:

– coördinatie en uitvoering van de dagelijkse operationele werking van het dienstencentrum teneinde een kwalitatief aanbod aan bezoekers te realiseren, o.a. het sociaal aanspreekpunt, activiteitenaanbod

– ondersteuning van het team teneinde een kwalitatieve werking en een gemotiveerde equipe te bekomen

– uitbouw van het lokaal dienstencentrum, aan de hand van de meerjarenplanning, wat onder meer inhoudt:

o verdere voorbereiding van meerjarenplan 2023 – 2025

o uitbouw van zorgzame wijken (informele zorg in combinatie met professionele zorg) in Anneessenswijk, Stalingrad en Marollen

o aanbod (diensten/activiteiten)‘op maat’ verder uitbouwen, binnen- en buitenshuis

o samenwerkingsverbanden met lokale en bovenlokale partners uitbouwen, het lokale netwerk verder opbouwen en onderhouden teneinde het aanbod voortdurend afgestemd te houden op de noden van de doelgroep

o omkadering van de groepsdynamiek van bewoners casa viva

o Vrijwilligerswerking uitbouwen

– opvolging van de administratieve verplichtingen in het kader van het Woonzorgdecreet

– bijdragen aan de organisatieontwikkeling (kwaliteitstraject, thematische werkgroepen, programmatievergaderingen, teams)

– aansturing van tijdelijke medewerkers (schoonmaak en buurt-en ouderenwerker)

Vereiste kerncompetenties

1/ Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen

2/ Openheid: onbevooroordeeld open staan voor de omgeving

3/ Klantgerichtheid: onderzoeken wensen en behoeften van de ‘klanten’ en hiernaar handelen, rekening houdend met visie en missie van LD3

4/ Eigenaarschap: individuele verantwoordelijkheid voor het ‘eigen’ leerproces, de eigen resultaatgebieden en die van de organisatie

5/ Integriteit: op een professionele en correcte en oprechte manier handelen

Vereiste functiespecifieke competenties

6/ Coachen: stimuleren en motiveren van teamleden, vrijwilligers, bezoekers

7/ Netwerken: vanuit verschillende belangen relaties aangaan, onderhouden en aanwenden om doelstellingen te realiseren

Vereiste vaktechnische competenties

8/ Minimum bachelor of gelijkwaardig door ervaring

9/ Taal: uitstekende kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, mondeling en schriftelijk vlt kunnen uitdrukken in het Frans

10/ Kennis van Office-toepassingen

Troeven

Kennis van een andere taal dan NL/FR

Kennis van de Brusselse context en haar uitdagingen

Ervaring in het sociaal werk, opbouwwerk en/of projectwerk

Ervaring met/in ouderen(zorg)

Ervaring in een leidinggevende/coachende functie

Snelle indiensttreding mogelijk

Plaats in de organisatie

Je bent leidinggevende van het Forum-team (1 buurt- en ouderenwerker, verschillende doelgroepmedewerkers) en werkt nauw samen met de directeur van LD3 vzw. De organisatie LD3 stelt een diverse équipe van ongeveer 30 mensen te werk.

Arbeidsvoorwaarden

LD3 vzw biedt u een voltijdse functie en een salaris conform het barema b1a van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit : 2.921 euro bruto – 10 jaar anciënniteit: 3.429 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in GSM-abonnement.

Indiensttreding voorzien eind november 2021.

Selectieprocedure

Indien u interesse heeft bezorg dan uiterlijk tegen 24/10/2021 om 18u je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie LDC Forum’. De sollicitatiegesprekken vinden in principe plaats op 26/10 . Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be) of voor concrete vragen: Ingrid Pecquet via ingrid@ld3.be . Het jaarverslag 2020, het organogram, documentatie over het Casa Viva-project of andere relevante info kan worden opgevraagd via karen@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.

Plaats van tewerkstelling

Muggenstraat 5, 1000 Brussel

LD3 voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.

Responsable de centre de services Forum (m/f/x)

LD³ vzw est un collectif de trois centres locaux de services, ainsi qu’un projet d’économie sociale. L’organisation a pour mission de construire des quartiers participatifs et solidaires à Bruxelles afin que chacun puisse vieillir dignement. Forum développe sa mission de centre de services dans la ville de Bruxelles, plus particulièrement dans les quartiers d’Anneessens, de Stalingrad et des Marolles. Le centre de services est situé dans la rue des Moucherons, au cœur d’Anneessens et est installé dans le même bâtiment que les résidents de Casa Viva.

Profil recherché :

Pour ce poste vacant, LD³ recherche un.e responsable opérationnel.le talentueux.se qui se chargera principalement des tâches suivantes :

1. Coordonner et exécuter le fonctionnement opérationnel du centre de services au quotidien afin de proposer une offre qualitative aux visiteurs, y compris le point de contact social, les activités proposées, etc…

2. Soutenir l’équipe afin d’obtenir un fonctionnement qualitatif et une équipe motivée.

3. Contribuer au développement du centre qui comprend, entre autres, les éléments suivants :

o La poursuite de la préparation du plan pluriannuel 2023-2025 ;

o le développement de quartiers d’entraide (soins informels combinés à des soins professionnels) dans le quartier d’Anneessens, de Stalingrad et des Marolles ;

o La poursuite du développement d’une offre sur mesure (services/activités), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicile ;

o développer des partenariats avec des partenaires locaux et supra-locaux, en renforçant et entretenant le réseau local afin de maintenir l’offre en adéquation constante avec les besoins du groupe cible ;

o soutenir la dynamique de groupe des résidents de Casa Viva ;

o aller à la recherche de nouveaux bénévoles

4. Réaliser le suivi des obligations administratives dans le cadre du décret

5. Contribuer au développement organisationnel (processus de qualité, groupes de travail thématiques, réunions de programme, équipes).

6. Gérer le personnel en statut art.60 (agent de nettoyage, travailleur communautaire)

Compétences de base requises :

1/ Flexibilité : continuer à agir efficacement en s’adaptant aux changements d’environnement, de tâches, de responsabilités ou de personnes.

2/ Ouverture : être ouvert à l’environnement sans préjugés.

3/ Orientation client : rechercher les souhaits et les besoins des “clients” et agir en conséquence, en tenant compte de la vision et de la mission de LD³.

4/ Appropriation : avoir une responsabilité individuelle de son “propre” processus d’apprentissage, de ses propres résultats et de ceux de l’organisation.

5/ Intégrité : agir de manière professionnelle, correcte et sincère.

Compétences requises spécifiques au poste :

6/ Coaching : encourager et motiver les membres de l’équipe, les volontaires et les visiteurs.

7/ Réseautage : établir, maintenir et utiliser des relations d’intérêts divers afin d’atteindre des objectifs spécifiques.

Compétences techniques requises :

8/ Minimum Baccalauréat ou équivalent par expérience

9/ Langue : excellente connaissance du néerlandais, tant à l’écrit qu’à l’oral, capacité à s’exprimer couramment en français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

10/ Connaissance des logiciels Office

Atouts :

Connaissance d’une autre langue que NL/FR

Connaissance du contexte bruxellois et de ses enjeux

Expérience dans le domaine du travail social, du travail communautaire et/ou des projets.

Expérience avec les personnes âgées (soins)

Expérience dans un rôle d’encadrement/coaching

Possibilité de démarrage rapide: début de l’emploi prévu fin novembre 2021

Position dans l’organisation :

Vous serez responsable de l’équipe de Forum (1 travailleur communautaire, plusieurs travailleurs ‘public cible’) et vous travaillerez en étroite collaboration avec le directeur de LD³ vzw. L’organisation LD³ emploie une équipe diversifiée d’environ 30 personnes.

Conditions de travail :

L’asbl LD³ vous offre un poste à temps plein et un salaire conforme au barème b1a de la Commission paritaire 329.01 (0 année d’ancienneté : 2.921 euros bruts – 10 années d’ancienneté : 3.429 euros bruts), avec remboursement des transports publics ou indemnité vélo, abonnement GSM professionnel ou intervention dans l’abonnement GSM privé.

Procédure de sélection:

Si vous êtes intéressé.e, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Karen DE CLERCQ au plus tard le 24/10/2019 à 18h, en précisant “candidature Forum”. En principe, les entretiens auront lieu le 26/10. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web (www.LD3.be) ou pour toute question spécifique : Ingrid Pecquet via ingrid@ld3.be . Le rapport annuel 2020, l’organigramme, la documentation sur le projet Casa Viva ou d’autres informations pertinentes peuvent être demandés via karen@ld3.be. N’hésitez pas à visiter le LDC pour vous faire une idée de l’ambiance.

Lieu d’emploi :

Rue des Moucherons 5, 1000 Bruxelles